Predstavujeme doda?vateľov vaŠej technolo?gie
Vy?robky s puncom originality

Za?kladom kvalitne?ho vi?na je predovs?etky?m dobre? hrozno. Na jeho formovani? sa vs?ak vy?znamnou mierou podieľa profesiona?lna zdatnosť, zručnosť a individua?lny pri?stup vina?ra, ale v neposlednom rade aj vyuz?i?vanie vy?hod moderne?ho technologicke?ho zariadenia. Aj keď ma? kaz?dy? možnosť vy?beru zo s?irokej ponuky firiem ro?znej proveniencie, vina?r c?asto hľada? technologicke? zariadenie „s?ite? na mieru“ jeho predsta?v o dokonalej pivničnej preva?dzke, neraz aj take?, ktore? bude su?časne harmonizovať s existuju?cimi spracovateľsky?mi priestormi, ktore? vyuz?i?vali pri vy?robe vi?na cele? genera?cie jeho predkov. IDD Bratislava – inz?iniersko doda?vateľske? druz?stvo – uz? viac ako dve desaťroc?ia uspokojuje aj tie najna?roc?nejs?ie poz?iadavky vy?robcov vi?na. Na poskytovane? sluz?by za?kazni?kom – vina?rom – sme zamerali rozhovor s konateľom firmy Ing. Antonom Hrdlic?kom a manaz?e?rkou firmy Sabinou Barborjak - Galekovou.

V sluz?ba?ch vina?rov po?sobi?te uz? dlhs?ie obdobie. Čo va?s motivovalo k podnikaniu v tejto oblasti?

A. Hrdlička: Prakticky cely? svoj profesiona?lny z?ivot po?sobi?m v oblasti vina?rstva. Najsko?r ako vy?vojovy? kons?trukte?r vo vy?robnom podniku, na?sledne ako projektant. Podieľal som sa na pro- jekcii za?vodov vina?rskych preva?dzok po celom u?zemi? by?valej Československej republiky, c?i?m som detailne spoznal problematiku spracovania hrozna a vy?roby vi?na. Po roku 1989 sa za?sadne zmenili podmienky aj v tomto odvetvi?. Popri veľky?ch, sprivatizovany?ch vina?rskych podnikoch, sa zac?ali vytva?rať mens?ie a male? preva?dzky novo vzniknutej vrstvy podnikateľov. Tento sektor mal špecificke? na?roky na vy?robne? zariadenia. Su?časne pricha?dzali inovačne? technolo?gie spracovania hrozna, na ktore? vtedajs?i? vy?robcovia technologicky?ch zariadeni?, najmä pri poz?iadavka?ch mens?i?ch producentov vi?na, nevedeli dostatoc?ne pružne reagovať. Tento fakt ma motivoval k vytvoreniu výrobnej firmy, ktora? by sa su?stredila na produkciu zariadeni? pre nove? vina?rske technolo?gie, navys?e vyra?bane? moderny?mi progresi?vnymi meto?dami spracovania z nehrdzaveju?cich oceli?.

S. Barborjak - Galekova?: V mojom pri?pade to mala byť iba letna? „monte?rkova?“ briga?da vo firme mo?jho otca. Po skončeni? leta a zisteni?, že naša pra?ca je špecificka?, tvoriva?, zauji?mava? a nesmierne ma bavi?, sa briga?da zmenila na dobu neurčitu?. Zaujal ma aj každodenny? kontakt s cieľavedomy?- mi a optimisticky naladeny?mi ľuďmi, aky?mi vina?ri nesporne su?, a tiež fakt, z?e môžem byť aspoň malou mierou na?pomocna? pri vy?robe kvalitne?ho vi?na.

Vycha?dzaju?c z vašich bohaty?ch sku?senosti? v oblasti na?pojove?ho priemyslu, si môžete dovoliť poskytnu?ť radu: Na čo nesmie dobry? vina?r pri budovani? pivnične?ho hospoda?rstva zabu?dať.

A. Hrdlička: Dobry? vina?r, orientuju?ci sa na vy?robu kvalitny?ch vi?n, musi? pri budovani? svojho podniku mať na pama?ti, z?e zariadenia, ktore? dnes kupuje, mu budu? musieť slu?žiť viacero rokov, c?i desaťroči?. Na?kup uskutočneny? v su?časnosti, je dôležitou dlhodobou investi?ciou, ku ktorej je potrebne? pristupovať veľmi raciona?lne – su?strediť svoju pozornosť na modernosť, progresi?vnosť a predovšetky?m na kvalitu kupovane?ho zariadenia. Pred na?kupom sa so zariadeni?m dokonale, do najmens?i?ch detailov, obozna?miť. Naša firma taky?to pri?stup podporuje a sme za?kazni?kom plne k dispozi?cii poskytovať rady a odovzda?vať sku?senosti pri ich u?vaha?ch o budovani? pivničny?ch preva?dzok.

S. Barborjak - Galekova?: Vycha?dzaju?c z doterajs?i?ch mojich sku?senosti? si môžem dovoliť povedať, z?e pri ku?pe strojov a zariadeni? na spracovanie hrozna a vi?na sa už vina?r nepozera? len na cenu, ale predovšetky?m na kvalitu. Veď pri vy?robe vi?n na Slovensku už tiež nejde len o kvantitu. Prva? vec, ktoru? si osobne u vina?ra vši?mam, je hygiena, na ktoru? kladieme mimoriadny dôraz aj pri vy?robe našich zariadeni? – aby ich za?kazni?k doka?zal bez na?mahy a dokonale sanitovať. A hygiena by mala byť prioritou v každom pivničnom hospoda?rstve.

Va?š su?časny? sortiment a komplexnosť služieb prezra?dza orienta?ciu popri malovy?robcoch aj na veľke? vina?rske firmy, pric?om musi?te čeliť relati?vne tvrdej konkurencii.

A. Hrdlička: V su?časnosti sa vo vy?robe orientujeme najma? na tri ťažiskove? oblasti vy?roby: za- riadenia na prvotne? spracovanie hrozna – pri?jmove? na?sypky, scedzovacie na?drže a pod. – fer- mentačne? a skladovacie na?drže a riadiace syste?my na kontrolovanu? fermenta?ciu muštu. Možno konštatovať, že s narastani?m vina?rskych podnikov narasta? aj naša firma. Zači?naju?cemu podnikateľovi, ktore?mu sme v minulosti vyrobili zariadenia s malou kapacitou, vyra?bame teraz komplexne? veľke? zariadenia. Ak bol za?kazni?k spokojny? s nas?ou kvalitou v minulosti, je veľka? pravdepodobnosť, že sa na na?s opa?ť obra?ti. Takto sa vytva?ra va?zba vza?jomnej do?very, c?o je predpokladom ďals?i?ch rozširuju?cich sa obchodny?ch vzťahov.

S. Barborjak - Galekova?: Teši? ma, že si k na?m našli cestu tak menši? vina?ri, ako aj veľke? vina?rske podniky, tiež, ak je za?kazni?k spokojny? s každy?m dodany?m vy?robkom od na?s, v akejkoľvek hodnote.

Konkurencia je v niektory?ch pri?padoch viac než tvrda?. Pokiaľ je to vs?ak serio?zny konkurenčny? boj, je potrebne? ho rešpektovať. Neda? mi ale nepripomenu?ť, že tak ako sa vina?ri snažia preda?vať na Slovensku slovenske? vi?no a presviedčať ľudi?, aby si ho kupovali, musi?me aj my robiť rovnaku? osvetu medzi vina?rmi a dokazovať, že naša pra?ca je takisto kvalitna?, ako zahranična?.

V čom spoči?vaju? prednosti a špecifika? vašich zariadeni?, teda, prečo si vy?robcovia objedna?vaju? zariadenie od va?s?

S. Barborjak - Galekova?: Ku každe?mu za?kazni?kovi sa snaži?m pristupovať osobite, vziať do u?vahy jeho potreby a požiadavky a ponu?knuť mu, podľa mo?jho u?sudku, ten najidea?lnejs?i? vy?robok pra?ve pre neho. Mysli?m si, že aj toto je do?vod prec?o si za?kazni?ci vyberaju? pra?ve našu firmu.

A. Hrdlička: Počet vina?rov, ktori? vo svojej vina?rskej filozofii kladu? hlavny? dôraz na kvalitu sta?le stu?pa. Kvalitny? produkt sa však da? vyrobiť len na kvalitny?ch zariadeniach. A tu je pra?ve ťažisko našich sna?h i na?šho u?spechu – nekompromisny? pri?stup k vy?beru materia?lov či dokonale?mu vy- pracovaniu detailov, optima?lne konštrukčne? riešenie, napr. pri fermentačny?ch a skladovaci?ch na?držiach: pevne? a stabilne? prevedenie, dokonaly? zrkadlovy? povrch, možnosť u?plne?ho odvzdušnenia a vypra?zdnenia, vnu?torny? priestor bez ku?tov a rohov, nena?ročnosť pri čisteni? a dezinfekcii. Našou marketingovou prioritou je u?zky, prakticky nepretržity? kontakt s našimi za?kazni?kmi, či?m sa detailne zoznamujeme so špecificky?mi požiadavkami za?kazni?ka a vieme na ne pružnejšie a s va?čšou znalosťou veci? reagovať, ako naša konkurencia.

V Euro?pe je veľa firiem, ktore? sa zaoberaju? vy?robou zariadeni? pre vina?rsky priemysel. Je veľmi zauji?mave?, ako sa vy?razne li?šia vy?robky na rovnaky? u?čel od ro?znych vy?robcov. Tu zahra?vaju? svoju u?lohu ro?zne faktory: tradi?cia, konštrukčna? filozofia, faktory cenovej politiky a spo?sob vy?roby – kusova?, malose?riova? či se?riova? – a tak maju? vina?ri skutočne veľky? vy?ber. Naša za?kladna? vy?robno-obchodna? filozofia je, že chceme za?kazni?kom ponu?knuť vy?robky so znakmi, ktore? charakterizoval jeden na?š odberateľ z Nemecka: je vidieť, z?e vy?robok bol „mit Liebe gemacht“ – vyra?bany? s la?skou. To znamena? funkčny? a pokrokovy? na?vrh zrealizovany? moderny?mi vy?robny?mi meto?dami, s do?razom na starostlivosť pri vypracovani? detailov.

Pri vy?robe vi?na je veľmi do?ležite? sledovať a regulovať teplotu fermentovane?ho muštu. A tu zohra?vaju? podstatnu? u?lohu fer- mentačne? na?doby.

A. Hrdlička: Regula?cia teploty pri kvaseni? je sta?le aktua?lny proble?m a až v ostatny?ch rokoch sa vina?ri dali presvedčiť, že ota?zka riadenia teploty pri kvaseni? stoji? mimo aku?koľvek diskusiu. Boli sme pri zrode tejto technolo?gie u na?s a veľmi intenzi?vne pracujeme v tejto oblasti aj v su?časnosti, napri?klad na riadeni? kvasne?ho procesu na za?klade sledovania množstva vytvoreny?ch kvasny?ch plynov. Je samozrejme?, že tieto technolo?gie si vyžaduju? kvasne? na?doby vybavene? chladiacim pla?šťom alebo chladiacimi platňami, ktore? su? inštalovane? vo vnu?tri na?dob. Naša firma ponu?ka kvasne? na?drže pre oba tieto syste?my v širokom rozsahu objemov – od 50 do 6300 litrov. Chladiace platne vyra?bame v ro?znych prevedeniach a vo veľky?ch se?ria?ch.

S. Barborjak - Galekova?: Často sa streta?vam s tvrdeni?m, z?e však je to iba fermentac?na? na?drž. Nie je to „iba“ na?drž. Nekvalitne vyrobena? na?drž va?m doka?že znehodnotiť vi?no, v lepšom pri?pade pri sanita?cii stra?vite neporovnateľne viac času – pokiaľ je vo?bec možna?. Idea?lne vyformovane? dno a veko, opracovanie zvarov nielen zvonka, ale predovšetky?m zvnu?tra, lisovane? dvierka, typ armatu?r a ich syste?m privarovania, to su? hlavne? veci, na ktore? musi?me za?kazni?kov pri konkurenčnom boji upozorňovať.

Nastupuje však aj automatiza?cia – priebeh vy?robne?ho procesu takmer bezľudskej pra?ce. Je možne? tento dôležity? faktor pri zro- de vi?na vylu?čiť? Veď bez rukopisu vina?ra vi?no strati? punc osobitosti...

S. Barborjak - Galekova?: Punc osobnosti je, podľa mo?jho na?zoru, jeden z najdo?lez?itejši?ch faktorov pri vy?robe vi?na. Na druhej strane je v niektory?ch procesoch automatiza?cia nevyhnutna? a aj nas?a firma take?to syste?my doda?va – napr. pri kontrolovanej fermenta?cii mus?tov, ktore? su? plne automatizovane?. Čitateľom časopisu Vinič a vi?no sme ich pribli?žili v č. 1 roc?ni?ka 2009.

A. Hrdlička: Do?ležitosť faktoru individuality vina?ra sa zava?dzani?m automatiza?cie a poči?tačovej techniky nezmenšuje, ale naopak zva?čšuje, ty?m, že vina?r ma? možnosť „formovať“ priebeh kvasnej fa?zy, ktora? je jednou z najdo?ležitejši?ch eta?p pri vy?robe vi?na – jej naprogramovani?m. Pra?ve to na?m da?va možnosť zaviesť technologicke? predstavy, osobitosti, individualitu a charakter vy?robku do technologicke?ho procesu kvasenia, pomocou kla?vesnice poči?tača.

Prezentujete sa bohaty?m a kvalitny?m vy?robny?m sortimentom a dozaista aj veľkou rodinou spokojny?ch za?kazni?kov na Slovensku, ale aj v zahraniči?.

A. Hrdlička: Vy?robny? sortiment vy?robkov IDD, ako som už spomenul, zahr?ňa zariadenia na spracovanie hrozna; pri?jmove? na?sypky, scedzovacie, fermentačne? či skladovacie na?drže, zariadenia na ošetrenie muštov; odkalovacie na?drže a zariadenie pre pivnične? hospoda?rstvo; ďalej zariadenia na kontrolovanu? fermenta?ciu muštov. Samozrejme, najva?čšie množstvo našich doterajši?ch za?kazni?kov pôsobi? na Slovensku a na Morave. V ostatny?ch rokoch sme rozši?rili naše odbytištia aj o Raku?sko a Nemecko, pričom niektore? vy?robky na kontrolovanu? fermenta?ciu muštov vyva?žame prakticky do všetky?ch šta?tov Euro?py zaoberaju?cich sa vy?robou vi?na – od Ukrajiny na vy?chode po Španielsko na za?pade.

S. Barborjak - Galekova?: Veľmi na?s teši?, že sme si doka?zali zi?skať za?kazni?kov tak na Slovensku, ako aj v zahraniči? a dokonca aj Amerike, kde sme sa prebojovali nielen na za?klade vy?hodny?ch cien, ale aj na za?klade kvality. A veri?me, že tento trend bude pokračovat aj v budu?cnosti.

Čitateľov budu? určite zauji?mať vaše ciele a novinky pripravovane? pre vina?rov v najbližšom obdobi?.

A. Hrdlička: Naše snaženie sme v ostatny?ch rokoch zamerali najma? na vy?voj nove?ho radu fermentačny?ch na?dob na fermenta?ciu modry?ch odro?d, v ktorom sme dosiahli sľubne? vy?sledky. Ra?d by som pripomenul, že je postavene? na mojej nepretržitej pra?ci v tejto oblasti, ktora? začala uz? v 70. rokoch m.s., kedy som prihla?sil rad patentov, napr. aj patent c?. 148065 na scedzovaciu a kvasnu? na?drz?. Vyrobilo sa ich veľke? množstvo a prevažna? časť slovensky?ch a moravsky?ch vi?n sa produkovala pra?ve na ty?chto zariadeniach, pričom sa vo veľkom rozsahu použi?vaju? aj v su?časnosti. Za?kladom našich novy?ch fermentačny?ch na?dob je meto?da ponorene?ho matolinove?ho kola?ča, ktoru? sme principia?lne, konštrukčne a vy?robne dotiahli na produkt s vy?borny?mi technologicky?mi vy?sledkami, s univerza?lnym využiti?m ako maceračna? na?drž, aj ako klasicka? skladovacia na?drž s pla?vaju?cim vekom. O tejto problematike by som však chcel čitateľov časopisu obozna?miť v ďals?om čla?nku.

Zhova?rala sa Zdenka Šuranska?

 

Ing. Anton Hrdlic?ka – konštrukte?r, konštrukte?r projektant, vy?vojovy? pracovni?k vo vy?vojo- vej konštrukcii. Navrhuje komplexne veľke?, veľmi obtiažne a zložite? stavby, u?zemne? a rajo?nove? pla?ny, neobvykle? a nove? technologicky na?ročne? vy?roby. Vyna?lezca troch patentov na scedzovaciu na?drž na vi?no, rototank, otočna? vy?pusť kvasnej na?drže, bez ktorej si dnešnu? vina?rsku vy?robu už ani nevieme predstaviť. V mladosti va?šnivy? letecky? modela?r, nesko?r športovec – člen TJ Sla?via VŠ a sta?ly reprezentant školy v ľahkej atletike. Svoju la?sku k športu si zachoval dodnes a modela?rstvo pretavil do svojho profesiona?lneho života. Založil firmu IDD Bratislava, kde zužitku?va projekčne? a konštrukčne? vedomosti, pomocou ktory?ch vyra?ba a doda?va zariadenia z nehrdzaveju?cej ocele pre potravina?rsky priemysel do cele?ho vina?rskeho sveta.

Vinič a víno 1/2012 - PDF na stiahnutie